OUR NEW SITE IS

COMING
SOON

STAY TUNED!

לקבלת כתב העת הדיגיטלי הבא יש למלא את כתובת המייל בתיבה

בהתרגשות גדולה שמחים לשתף אתכם

על צאתו לאור של כתב עת מאיר עיניים

עיין ערך : גישור

באמצעות מילוי פרטים אלה הריני לאשר בזאת את הסכמתי לקבל כל דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר בנוגע לחברה, מוצריה, שרותיה ופעילותה וכן דברי פרסומת, באמצעות הדואר האלקטרוני. הנני מצהיר בזאת, כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ״ב - 1982, כנגד mediationline ו/או מי מטעמה בגין קבלת החומר השירותי ו/או הפרסומי האמור באמצעות דוא״ל או מסרון. ידוע לי, כי במידה שאהיה מעוניין להפסיק את שירות קבלת דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר כאמור לעיל לרבות דבר פרסומת, באמצעות המייל ו/או המסרון, עליי לשלוח דואר אלקטרוני, הכולל סירוב לקבלת החומר כאמור, לכתובת: Ilanit@gillad.co.il

© כל הזכויות שמורות ל-mediationline.co.il, לכתב העת עיין ערך: גישור