Untitled-2.jpg

OUR NEW SITE IS

COMING
SOON

STAY TUNED!

 :להרשמה לרשימת הדיוור עדכונים ודבר פרסום בדו״אל 

באווירה חגיגית שמחים לשתף אתכם

על צאתו לאור של גיליון שני לכתב העת 

עיין ערך : גישור

באמצעות מילוי פרטים אלה הריני לאשר בזאת את הסכמתי לקבל כל דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר בנוגע לחברה, מוצריה, שרותיה ופעילותה וכן דברי פרסומת, באמצעות הדואר האלקטרוני. הנני מצהיר בזאת, כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ״ב - 1982, כנגד mediationline ו/או מי מטעמה בגין קבלת החומר השירותי ו/או הפרסומי האמור באמצעות דוא״ל או מסרון. ידוע לי, כי במידה שאהיה מעוניין להפסיק את שירות קבלת דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר כאמור לעיל לרבות דבר פרסומת, באמצעות המייל ו/או המסרון, עליי לשלוח דואר אלקטרוני, הכולל סירוב לקבלת החומר כאמור, לכתובת: Ilanit@gillad.co.il

© כל הזכויות שמורות ל-mediationline.co.il, לכתב העת עיין ערך: גישור